//

Zaměření a cíle konference

Zaměření

Minerální voda je pojem, který je v různých zemích světa chápán někdy poněkud odlišným způsobem. Všechny definice termínu minerální voda se však shodují v tom, že jedná o podzemní vodu výjimečných fyzikálních nebo chemických vlastností, které mohou příznivě ovlivňovat rozvoj lidského organismu a v krajním případě mají až léčivý účinek.

Globální znečišťování životního prostředí stále častěji zdůrazňuje kvalitativní aspekt problematiky pitných podzemních vod a to nejen ve vyspělých průmyslových zemích, ale i v zemích rozvojových. Význam a poptávka po minerálních vodách proto celosvětově prudce stoupá. Minerální vody ve formě tzv. balených vod se řadí mezi nejvýznamnější potravinové artikly. Stále intenzivnější je i využití minerálních vod balneotechnice, při léčebných procesech a prevenci řady chorob. Před hydrogeology se tak objevují otázky spojené s vyhledáváním nových zdrojů minerálních vod. Požadavky na zajištění stále větších objemů podzemních vod s extrémně vysokou kvalitou vyvolávají i zvýšené nároky na ochranu stávajících zdrojů.

Cíle

Hlavním cílem konference je umožnit setkání čtyřech skupin odborníků.

První tvoří hydrogeologové a hydrochemici, kteří se zabývají problematikou vyhledávání a ochrany zdrojů minerálních vod. Hydrogeologové z universit, výzkumných institucí a odborníci z privátních konzultačních firem budou mít možnost výměny zkušeností o fungování systémů oběhu minerálních vod, ale i o metodice průzkumu.

Druhá skupina zahrnuje odborníky, kteří se zabývají distribucí balených minerálních vod, jejichž aktivita je životně závislá na výsledcích hydrogeologického průzkumu. Do této skupiny můžeme zařadit i manažery a hydrogeology plníren minerálních vod.

Třetí skupinu představují specialisté, pro které je minerální voda prostředkem, využívaným pro odstraňování nejrůznějších zdravotních problémů a jejich prevenci. Sem spadá velmi široké spektrum problémů, které zastřešuje balneotherapie a balneotechnika. Odborníci z této sféry, nejčastěji z řad lékařů, využívají minerální vodu pro pitné léčebné kůry, ke komplexní lázeňské péči a k rehabilitacím. Podzemní voda na této konferenci by tak měla být představena jako velmi komplexní vědní disciplína, jejíž výsledky mají neobyčejně široký dopad.

Konečně čtvrtou skupinu reprezentují pracovníci z administrativy (na úrovni místní, regionální, národní i celoevropské), kteří hodnotí projekty zaměřená rozvoj využívání a ochrany zdrojů minerálních vod. Do této kategorie rovněž spadají odborníci, kteří připravují, případně se podílí na schvalování nových legislativních vyhlášek řídících využívání a ochranu zdrojů minerálních vod.

Schema konference (aktualizováno v únoru 2014)

Konference je zaměřena na tři hlavní témata:

  • Téma A: HYDROGEOLOGIE A HYDROGEOCHEMIE — GENEZE, OCHRANA A MANAGEMENT
  • Téma B: BALENÉ VODY — TRH, POPTÁVKA A ZDRAVOTNÍ ASPEKTY
  • Téma C: BALNEOLOGIE — BALNEOTHERAPIE A BALNEOTECHNIKA.

Každý den bude zahájen sérií společných přednášek pozvaných hostů. Cílem těchto přednášek bude prezentace typických problémů ve výše zmíněných oborech (hydrogeologie/hydrochemie, balené pitné vody, balneotechnika) populární formou srozumitelnou ostatním kolegům z druhých disciplín. Tímto způsobem si například hydrogeologové rozšíří své znalosti z oblasti balneotechniky a naopak. Zvané přednášky o délce 30 minut budou následovány sérií běžných prezentací o délce 15 nebo 20 minut. Jednacím jazykem bude angličtina. Na základě malého počtu obdržených abstrakt z České republiky nebude k dispozici simultánní tlumočení žádných přednášek.

Konference bude výjimečnou možností pro oficiální a i neformální setkání hlavní společností v oblasti minerálních vod.

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION